Reticulocyte

توضیحات

احتیاط‌های لازم

در بيماراني که اخيرا ترانسفوزيون داشته اند ممکن است به علت رقيق شدن خون کاهش پيدا مي کند.

شرایط قبل از آزمایش

نام‌های دیگر

شناسه ملی

802020

تفسیر

بازه سنی : از 0 سال تا 150 سال
Newborn : 1.1 – 4.5
Infant : 0.5 – 3.1
Child > 6 m : 0.5 – 4.0
Adult : 0.5 – 2.0

اطلاعات بالینی

رتيکولوسيت ها گلبول هاي قرمز جواني هستند که هسته خود را از دست داده اند ولي هنوز داراي بقاياي اسيدنوکلوئيک ريبوزومي مي باشند.

نوع نمونه

خون کامل EDTA

زمان نگهداری نمونه

پایداری در دمای اتاق بین 18 تا 25 درجه 6 ساعت
پایداری در دمای یخچال بین 2 تا 8 درجه 3 روز

حجم نمونه لازم

1 میلی لیتر (حداقل: 0.5 میلی لیتر)

روش اندازه‌گیری

رنگ آميزي حياتي

زمان مورد نیاز

مدت زمان انجام آزمایش: 1 روز

جواب‌دهی اضطراری: ١/٥ ساعت پس از ورود نمونه به بخش

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

دسترسی سریع

پذیرش آنلاین آزمایشگاه

بدون اتلاف وقت، سریع و آسان پذیرش شوید

پذیرش آنلاین آزمایشگاه

به کمک پذیرش آنلاین می‌توانید بدون اتلاف وقت، به سلامتی خودتان رسیدگی نمایید.

دریافت جواب آزمایش

در صورت آماده بودن جواب آزمایش خود، آنلاین جواب‌ آن را دریافت کنید.

نمونه‌‌گیری در منزل

برای سهولت شما عزیزان، امکان نمونه‌گیری در منزل توسط آزمایشگاه فروردین فراهم شده است.